Saturday, December 8, 2007

Ketinggian Budi Melayu, Imej Peribadi Islam

http://www.bharian.com.my/m/BHarian/Wednesday/Agama/20070227232911/Article/

DI MALAYSIA, bangsa Melayu adalah bangsa majoriti. Bila sebut Melayu, ia dikaitkan dengan Islam. Perlembagaan Malaysia memberikan takrif antara lain Melayu itu ialah beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Menariknya dikaji mengenai Melayu dan Islam ini ialah bahasanya.

Ribuan istilah al-Quran dan bahasa Arab menjadi asas penting pembinaan istilah bahasa Melayu dan ia memberi pandangan semesta yang unik mengenai bahasa Melayu itu sendiri.

Sehingga ada sarjana mengaitkan bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Perkataan solat, rahmat, berkat, mesyuarat, takdir, adil, zalim adalah contoh bagaimana istilah al-Quran mendasari pengucapan dan makna bahasa Melayu.

Oleh itu, bangsa Melayu di Malaysia adalah cerminan yang mendukung imej Islam. Baik fahaman dan amalan Islam di kalangan orang Melayu, maka baiklah imej Islam itu sendiri.

Sekiranya pada diri orang Melayu ada pekerti yang buruk, maka imej Islam juga buruk. Ada korelasi yang tinggi antara kehebatan imej Islam pada pandangan orang bukan Islam menerusi watak Melayu yang mereka lihat.

Apakah watak Melayu dalam kepemimpinan menggambarkan imej adil, amanah dan menjadi sumber kepercayaan orang Melayu dan bukan Melayu. Apakah watak Melayu dalam perniagaan dan korporat negara menggambarkan imej tulus dan telus dalam perniagaan sehingga mampu mencapai ekuiti tinggi dalam kegiatan muamalahnya.

Apakah watak Melayu dalam bidang ilmu dan pendidikan menjadi peneroka ilmu baru yang tidak bercanggah dengan fitrah atau terdiri di kalangan mereka yang ghairah melakukan penciplakan terhadap hasil orang lain.

Apakah generasi muda Melayu menggambarkan harapan wujudnya suatu kesinambungan terhadap kepemimpinan terbaik atau sebahagian besar mereka sedang bertahan di Pusat Serenti dan bakal menjadi beban negara.

Pencerminan watak ini amat penting kerana dalam konteks Islam, orang Melayulah yang memberikan bayangan kekuatan Islam itu sendiri. Ibaratkan cermin atau Islam, ia menjadi sumber suluh kehidupan manusia.

Sekiranya bangsa Melayu menjadi objek suluhan pada cermin tidak menggambarkan kejelasan, kejernihan watak dan peribadinya, dengan sendirinya pantulan imej amalan orang Melayu tidak menjadi sumber ikutan yang menarik.

Sebaliknya, objek Melayu dalam pengurusan, kepemimpinan dan kepengikutan, ilmu dan pendidikan, kerajinan dan kesungguhan, amanah dan menepati waktu, jujur dan ikhlas melakukan sesuatu menjadi objek memberikan pantulan menarik terhadap orang lain.

Oleh itu, amat penting watak Melayu memberikan imej Islam yang tinggi supaya cerminan menggambarkan watak terpuji yang boleh dijadikan sumber contoh dan teladan. Inilah sebenarnya Islam yang terlihat pada amal dan perbuatan bukan hanya pada nama dan warisan.

Justeru, bangsa Melayu perlu menggilap kembali imej diri dengan kefahaman dan ilmu Islam sebenar. Tidak salah menjadi Melayu dengan ciri kebudayaan tinggi kerana al-Quran memberi pengiktirafan mengenai kejadian berbangsa-bangsa.

Sekiranya konsep bangsa dilihat secara sempit, ia tidak menggambarkan kesyumulan Islam itu sendiri, malah boleh mengelirukan orang Islam dan bukan Islam.

Bangsa Melayu sebagai imej dakwah perlu memperkasa diri dengan kekuatan akhlak, daya kepemimpinan dan kepengikutan tinggi, sifat ilmu yang berkembang supaya kekuatan itu dapat dinaungi sama oleh orang bukan Melayu.

Prinsip al-Quran tidak membenarkan penerimaan Islam secara paksa malah, al-Quran memberikan landasan adanya perbezaan dalam beragama. Namun, Allah menunjukkan jalan kepada agama fitrah dan agama yang benar, kerana Islam tidak sekadar satu sistem kepercayaan, juga satu cara hidup.

Tidak semua orang Melayu yang terbabit dalam kepemimpinan, keilmuan, bisnes dan pendidikan terbangun dengan kefahaman Islam yang menyeluruh. Setengahnya kuat dalam fardu ain dan lemah menguasai aspek fardu kifayah.

Setengahnya hebat ilmu mengurus sistem seperti sains dan teknologi, tetapi lemah ilmu mengurus diri seperti aqidah, ibadat, syariah dan akhlak. Akhirnya, terpancar imej mereka banyak fahaman liberal, sekular dan kurang menyerlah amal Islaminya.

Orang Melayu di Malaysia harus dapat meneliti kembali tahap kefahaman dan keilmuan yang menjadi pancaran tamadun Islam supaya ia memiliki kekuatan membangunkan imej contoh.

Imej contoh penting bagi perkembangan dakwah dan Islam. Watak Melayu yang patut dicerminkan ialah watak yang mempunyai daya juang yang tinggi, yakin pentingnya amanah dan adil dalam pengurusan, sentiasa berusaha melakukan kebaikan terhadap bangsanya dan juga orang lain, bersedia untuk ditegur secara membina dan cakap serupa bikin.

Asas ini penting kerana faktor Melayu dalam konteks kewibawaan tidak hanya sebagai pemimpin dan pengurus, tetapi sebagai sumber teladan yang tinggi bagi diletakkan asas kepercayaan dan keyakinan terhadap negara serta pengurusan.

Lebih tinggi kefahaman dan penghayatan Islam di kalangan mereka menjadi lebih baik kerana Islam menganjurkan sikap amanah, adil, cintakan ilmu dan teknologi, terbuka terhadap perubahan, kemajuan dan sentiasa pandang ke depan

Asas ini jika dapat dicerminkan dalam perancangan dan amalan, ia bakal memberikan imej yang stabil terhadap Islam dan dakwah itu sendiri.

Melayu itu bangsa, Islam itu agama

Bicara Agama 22 Februari 2007

http://www.utusan.com.my/utusan/archive.

Oleh: DR. SIDEK BABA

Remaja Melayu harus dapat membezakan tentang Melayu itu adalah suatu bangsa dan Islam itu adalah suatu agama. Seperti juga suatu ketika dulu Melayu adalah suatu bangsa dan Buddha dan Hindu adalah agamanya. Proses dakwah dan sejarah telah menjadikan bangsa Melayu beragama Islam.

Allah menyebutkan di dalam al-Quran bahawa bangsa-bangsa itu adalah diciptakan. Mesti ada sebab atau hikmah mengapa bangsa-bangsa itu diciptakan. Paling tidak di dalam al-Quran menyebutkan supaya berlaku proses litaarrafu atau berkenalan dalam erti kata yang luas.

Berkenalan boleh membawa kepada perkongsian hal-hal yang memberi manfaat. Ia juga boleh membawa kerjasama dan toleransi. Selain itu, juga boleh memberikan jalan terhadap perkongsian nilai-nilai bersama yang memberi faedah bersama.

Kewujudan suatu bangsa adalah suatu takdir. Apa yang menjadi asas bangunnya sesuatu bangsa berkait rapat dengan agama. Melayu sebagai suatu bangsa apabila ditindikkan dengan Islam, ia membawa konotasi atau maksud ummah. Islam membentuk pandangan alam atau tasawwur orang-orang Melayu.

Islam membentuk jalur berfikir dan bertindak orang-orang Melayu. Sekiranya bangsa Melayu menjadikan Islam sebagai cara hidup, ia bermakna Islam mendasari kehidupan orang Melayu.

Sebaliknya, sekiranya orang-orang Melayu menjadikan Islam tidak lebih sebagai pengenalan atau identifikasi agama, maka tidak banyak jalur hidupnya dipengaruhi oleh agama ini. Bangsa ini bakal terdedah untuk menganut apa saja fahaman baik Barat dan Timur dan tidak menjadikan Islam sebagai dasar hidupnya.

Ia tidak bermakna bahawa menjadi Islam, aspek-aspek budaya yang positif yang ada pada bangsa Melayu harus ditolak. Islam memberikan asas prinsip dan budaya Melayu melakukan adaptasi kepada prinsip tersebut.

Contohnya Islam memberi asas kepada prinsip berpakaian dan menutup aurat. Dengan menggunakan baju Melayu atau baju kurung yang bertudung, prinsip itu dapat dipatuhi walaupun berasaskan budaya Melayu.

Gotong-royong adalah amalan orang Melayu turun-temurun. Amalan ini selari dengan prinsip jemaah yang dianjurkan oleh Islam. Apabila semangat gotong-royong berkembang dalam orang Melayu, ia menggalakkan prinsip kerjasama dan muafakat. Ia selari dengan prinsip jemaah yang dianjurkan oleh Islam.

Apabila Islam menjadi anutan bangsa Melayu, konsep ummah menjadi dasar kepada budaya hidup orang- orang Melayu. Faktor akidah yang menjadi faktor penyatuan bangsa Melayu dan bangsa-bangsa lain yang beragama Islam menjadikan konsep ummah sebagai ikatan yang menghubungkan manusia sesama manusia.

Kelainan dan perbezaan yang ada dari segi taraf dan status bukanlah isu. Ini kerana Islam memberikan prinsip asas bahawa yang terbaik dalam kalangan bangsa-bangsa atau individu ialah umat yang bertakwa. Prinsip takwa tidak saja menghubungkan manusia atau bangsa-bangsa dengan Penciptanya tetapi menghubungkan manusia sesama manusia dalam erti kata yang luas.

Bagi menjadikan bangsa Melayu sebahagian dari ummah yang kuat, penguasaan ilmu pengetahuan menjadi syarat penting. Dalam masa yang sama bangsa Melayu harus menjadi bangsa contoh dalam memberikan khidmat dan amanah, keadilan dalam layanan, akhlak yang terpuji supaya kualiti bangsa itu tegak atas prinsip-prinsip murni yang dianjurkan oleh Islam.

Kalau bangsa Melayu tidak menjadikan Islam sebagai dasar hidup, orang-orang Melayu akan cenderung bersifat perkauman. Pertimbangan dalam tindakan lebih banyak tertumpu kepada pertimbangan bangsa atau kaum tidak pertimbangan agama. Sekiranya perkara seperti ini terjadi kejelasan orang-orang Melayu dengan imej Islamnya akan tercalar.

Remaja Melayu dalam memahami makna bangsa dan agama harus jelas. Memang benar Melayu ialah suatu bangsa. Suatu bangsa itu memerlukan pedoman, sistem nilai, asas tamadun, tradisi dan budaya supaya bangsa itu menjadi hebat dan alamiah atau global sifatnya. Islam adalah agama tamadun dan pernah memimpin pemikiran manusia lebih 700 tahun.

Menghubungkan faktor Melayu dengan faktor Islam menjadikan bangsa Melayu sebahagian dari ummah dalam erti kata yang luas.

Remaja Melayu harus mampu mengisi proses pembinaan diri dengan menjadikan Islam sebagai asas dan prinsip. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Islam menganjurkan orang lelaki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Pendidikan dalam tradisi Islam adalah pendidikan sepanjang hayat.

Ilmu-ilmu yang dipelajari tidak saja dari tradisi dan tamadun Islam sendiri tetapi diharuskan untuk mempelajari sumber-sumber ilmu dari tamadun lain selagi ia memberi manfaat.

Remaja Melayu harus memiliki sistem nilai yang tinggi supaya asas membezakan baik dan buruk akan sesuatu diambil dari pertimbangan Islam. Kalaulah pertimbangan bangsa dan individu yang dijadikan sandaran ia mungkin cenderung menyuburkan

faham individu, perkauman atau

nafsu-nafsi.

Remaja Melayu dalam menghadapi kerenah zaman harus memahami terlebih dahulu kekuatan yang pernah ada dalam tamadun Melayu yang berasaskan Islam atau tamadun umat yang berkembang di bawah keunggulan peribadi dan ilmu Islam. Menguasai aspek-aspek ini boleh menyumbang ke arah memperkasakan remaja dengan faktor-faktor berbanding yang tinggi dan boleh memandu remaja ke arah membuat pilihan yang betul dan tepat dalam proses untuk maju dan membangun.

Justeru itu cabaran utama bangsa Melayu kini ialah cabaran kepimpinan dan kepengikutan, cabaran keilmuan dan penguasaan teknologi, cabaran ekonomi dan juga pengurusan, cabaran strategik dan mengurus krisis dan cabaran menjadi bangsa penyumbang yang bermakna.

Ia mengundang remaja Melayu supaya memiliki fokus dalam hidup. Ramai remaja Melayu kini sudah hilang fokus dalam menempuh jalur kehidupan. Kemakmuran kebendaan yang ada disalahgunakan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merosakkan. Hilangnya fokus ini menyebabkan sebahagian remaja Melayu tidak menjadi aset kepada negara tetapi menjadi beban jangka panjang yang merumitkan.

Di samping fokus, remaja Melayu harus memiliki usaha yang berterusan. Banyak elemen malas, membuang masa, berlagak, melanggar peraturan dan undang-undang, gaya hidup bermewah-mewah, menjadi ‘pak turut’ terhadap sesuatu yang negatif, suka bercinta secara nafsu nafsi.

Malah ramai yang sudah hilang pertimbangan agama dengan menjadi murtad. Tidak tahu dosa pahala dalam amalan dan perlakuan. Akibatnya isu remaja Melayu sering menjadi polemik semasa dan perkembangan yang ada semakin membimbangkan.

Akar kepada masalah ini ialah remaja Melayu mengalami ketirisan akidah dan iman. Darinya timbul masalah akhlak yang semakin subur. Jalan keluarnya perlu diperkasakan mereka dengan fahaman agama yang berasaskan ilmu dan tamadun.

Pendidikan dalam keluarga , institusi pengajian dan pendidikan, masyarakat harus dibentuk ke arah saling menyumbang bagi memperkasa remaja Melayu dengan kekuatan agama dan pemahaman terhadap kepentingan adab dan peradaban.

- PROF. DR. SIDEK BABA ialah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).